Algemene Voorwaarden
ALGEMEEN; DEFINITIES Artikel 1 

1.a Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes voor verlening van diensten en leveringen alsmede overeenkomsten  terzake, door een freelancer bij het totstandkomen van audiovisuele producties. Onder een freelancer wordt in deze algemene voorwaarden verstaan degene die hetzij alleen, hetzij met anderen als natuurlijk rechtspersoon of door middel van een rechtspersoon zelfstandig bedrijf uitoefent, bestaande uit het verrichten van werkzaamheden  in opdracht van derden, derhalve anders dan als werknemer in vaste of tijdelijke (loon)dienst.
1.b Onder een audiovisuele productie, een audiovisual of een AV wordt in deze algemene voorwaarden verstaan een langs cinematografische-mechanische of elektronische weg tot stand gekomen werk in auteursrechtelijke  zin, zoals dat kan worden vastgelegd door middel van film, videoband, band/dia-procédé,  digitale opslagmedia dan wel op enige andere wijze.
1.c Onder opdrachtgever wordt in deze algemene voorwaarden verstaan degene die een freelancer een opdracht verleent tot vervaardiging, bewerking en/of verwerking van dragers van beeld en/of geluid of tot andere werkzaamheden  bij de totstandkoming van een audiovisuele productie.
1.d Onder opdrachtnemer wordt in deze algemene voorwaarden verstaan de freelancer die zich bezighoudt met de vervaardiging, bewerking en/of verwerking van dragers van beeld en/of geluid, of werkzaamheden  van andere aard, verricht voor of in verband met de totstandkoming van een audiovisuele productie.
1.e Onder dragers van beeld en/of geluid worden in deze algemene voorwaarden verstaan stoffelijke middelen waarop beeld en/of geluid kan worden vastgelegd, zoals geluidsband, videoband, digitale opslagmedia, fotografisch-, cinematografisch-  en soortgelijk materiaal.
1.f Onder optie in deze algemene voorwaarden wordt verstaan een aanvraag van de opdrachtgever aan de opdrachtnemer om tijd te reserveren voor een mogelijk opdracht. De opdrachtgever dient bij zijn aanvraag uitdrukkelijk aan te geven dat het een optie betreft.
1.g De toepasselijkheid  van algemene voorwaarden van een opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.h Op alle door de opdrachtnemer aanvaarde opdrachten en verdere overeenkomsten,  de onderhavige algemene voorwaarden daaronder begrepen, is Nederlands recht van toepassing; offertes worden geacht in Nederland te zijn uitgebracht en overeenkomsten  worden geacht in Nederland te zijn gesloten.

OFFERTES, PRIJZEN Artikel 2.

2.a Alle offertes, in welke vorm dan ook door de opdrachtnemer gedaan, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld en in dat geval slechts bindend tot aan de in de offerte vermelde datum.
2.b De opdrachtnemer behoudt zich het recht voor opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren.
2.c De door de opdrachtnemer bij de offerte verstrekte gegevens, ideeën, synopsis, voorgestelde uitwerkingen, schema’s, calculaties, enzovoorts, blijven het eigendom van de opdrachtnemer en zijn, voor zover van toepassing, auteursrechtelijk  beschermd; de opdrachtgever is niet bevoegd deze aan derden kenbaar te maken.
2.d De opdrachtnemer kan een hem door derden gedane opgave welke achteraf onjuist blijkt te zijn, niet worden tegengeworpen, evenmin als een kennelijke vergissing in een eigen opgave of bij de offerte of later overgelegde berekeningen, tekeningen, prijscouranten of andere op de offerte betrekking hebbende bescheiden.
2.e Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen  zijn de door de opdrachtnemer opgegeven prijzen exclusief BTW en gebaseerd op de tijdens de offerte, respectievelijk de datum van de aanvaarding van de opdracht, geldende hoogte van de inkoopprijzen, uurtarieven, lonen, loonkosten, sociale- en overheidslasten,  vrachten, assurantiepremies  en andere kosten.
2.f Ingeval van een niet-voorziene verhoging van een of meer van de hiervoor genoemde en dergelijke factoren is de opdrachtnemer gerechtigd de opgegeven of overeengekomen  prijs dienovereenkomstig  te verhogen, een en ander met inachtneming van de eventueel terzake bestaande wettelijke voorschriften.
2.g Indien een opdrachtnemer in opdracht van de opdrachtgever plannen en/of kostenbegrotingen heeft ontworpen en de opdracht niettemin geen doorgang vindt, dan is de opdrachtgever gehouden de door de opdrachtnemer werkelijk gemaakte kosten, zijn honorarium daaronder begrepen, aan hem te vergoeden.

OVEREENKOMST Artikel 3.

3.a Behoudens het hierna bepaalde komt een overeenkomst eerst tot stand na schriftelijke aanvaarding van de opdracht.
3.b Eventuele later gemaakte afspraken tot aanvulling of wijziging van de overeenkomst binden de opdrachtnemer slechts na diens schriftelijke bevestiging.
3.c Voor werkzaamheden  waarvoor naar aard en omvang geen offerte c.q. opdrachtbevestiging wordt verzonden wordt de factuur tevens als opdrachtbevestiging  beschouwd.
3.d Waar in deze algemene voorwaarden de opdrachtgever wordt genoemd zijn behalve deze ook bedoeld diens vertegenwoordigers,  gemachtigden en rechtverkrijgenden  onder algemene of bijzondere titel, ook al mocht hun bevoegdheid niet uit een inschrijving in enig register of anderszins blijken.
3.e Elke overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de opdrachtgever, zulks ter uitsluitende beoordeling van de opdrachtnemer, voldoende kredietwaardig blijkt te zijn voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst.
3.f De opdrachtnemer is gerechtigd bij of na het aanvaarden van de opdracht, alvorens verder te presteren van de opdrachtgever zekerheid te verlangen dat hij aan al zijn verplichtingen, inclusief betalingsverplichtingen, zal voldoen.
3.g De opdrachtnemer is bevoegd, indien hij zulks wenselijk of noodzakelijk acht voor een juiste uitvoering van de verstrekte opdracht, derden in te schakelen.
De honoraria en kosten van deze derden zullen aan de opdrachtgever worden doorberekend. Alvorens derden in te schakelen dient de opdrachtnemer echter de toestemming van de opdrachtgever daartoe te verkrijgen.

TERMIJNEN Artikel 4.

4.a De in de offertes, bevestigingen en overeenkomsten  genoemde termijnen voor de dienstverlening en/of levering worden naar beste weten en ervaring door de opdrachtnemer opgegeven; ze zullen zoveel mogelijk door de opdrachtnemer in acht worden genomen; ze zijn vrijblijvend tenzij ze als bindend zijn overeengekomen.
4.b Wanneer de resultaten van het werk van de opdrachtnemer na het verstrijken van de daartoe overeengekomen  termijn niet door de opdrachtgever worden afgenomen staan deze ter beschikking van de opdrachtgever voor diens rekening en risico.
De opdrachtnemer is verplicht de opdrachtgever terzake op de hoogte te stellen en hem de uiterste termijn van bewaring mede te delen.
De opdrachtnemer is bevoegd aan de opdrachtgever terzake bewaarloon in rekening te brengen.
4.c Indien op verzoek van de opdrachtgever opdrachten worden uitgevoerd of zaken worden afgeleverd op een kortere termijn dan aanvankelijk overeengekomen,  worden de daaraan eventueel verbonden extra-honoraria en kosten aan de opdrachtgever in rekening gebracht.

DUUR VAN DE WERKZAAMHEDEN en HONORERING Artikel 5.

5.a De duur van de werkzaamheden  strekt zich uit van de dag waarop de voorbereiding daartoe door de opdrachtnemer aanvangt tot en met de volledige afwerking ervan en overigens zolang, en gedurende de dagen respectievelijk de perioden, zoals met de opdrachtgever is overeengekomen.
5.b De honorering voor de werkzaamheden  aan de opdrachtnemer wordt uitgedrukt in een geldsbedrag per uur, per dag, per week of per maand.
5.c Voor een halve werkdag bedraagt de vergoeding steeds tenminste 75% van de overeengekomen  dagvergoeding. Voor het geval een uurbedrag moet worden afgeleid van een bedrag per dag, per week of per maand, dan wel andersom, wordt onder een uurbedrag verstaan:
1/8 deel van de overeengekomen  dagvergoeding, 1/40 deel van de overeen gekomen weekvergoeding, 1/173 deel van de overeengekomen  maandvergoeding.
5.d Richtlijnen voor de honorering van werkzaamheden  van de opdrachtnemer kunnen als bijlage bij deze algemene voorwaarden gevoegd worden. Bedoelde richtlijnen gelden telkens voor de periode welke daarbij is aangegeven.

VERGOEDING KOSTEN Artikel 6.

6.a Voorzover de reistijd als werktijd wordt aangemerkt worden de kosten, die door de opdrachtnemer moeten worden gemaakt in geval de opdrachtgever niet voor vervoer heeft zorg gedragen, door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer vergoed.
6.b Verblijfkosten van de opdrachtnemer, met inbegrip van de kosten van maaltijden en verfrissingenen, worden, voor zover ze niet rechtstreeks door de opdrachtgever worden betaald, aan de opdrachtnemer vergoed. Indien de duur van de werkzaamheden  12 uur of meer in beslag nemen, dient de opdrachtgever een warme maaltijd te verstrekken aan de opdrachtnemer, danwel dient de opdrachtgever de kosten voor een warme maaltijd te vergoeden aan de opdrachtnemer.

WERK- EN RUSTTIJDEN Artikel 7.

7.a De werktijd van de opdrachtnemer per hele werkdag bedraagt normaliter ten hoogste 10 uur; de werktijd per halve dag bedraagt normaliter ten hoogste 5 uur. De werktijd per aaneengesloten periode van 7 etmalen bedraagt ten hoogste 55 uur.
7.b Alle dagen van de week kunnen werkdagen zijn; partijen kunnen evenwel overeenkomen dat voor werk op zaterdag en zondag een opslag op het tarief zal gelden. Op erkende nationale feestdagen geldt een opslag op het tarief van 100%.
7.c In afwijking van het onder a) bepaalde en onverminderd het hierna in dit artikel bepaalde kan worden overeengekomen  dat de werktijd per dag wordt verlengd. De verlengingen als hier bedoeld, voorzover deze de 10 uur per werkdag overschrijden, gelden als overuren. Voor overuren tot en met een maximum van twee uren geldt een opslag op het tarief van 50%, voor overuren vanaf twee uren tot vier uren geldt een opslag op het tarief van 75% en voor de daarna gewerkte uren geldt een opslag van 100%.
7.d Tussen het einde van de werkdag en het begin van de direct daarop volgende werkdag ligt een ononderbroken rusttijd van tenminste 10 uur. Per aaneengesloten periode van 7 etmalen is er een ononderbroken rusttijd van tenminste 36 uur. Het aanvangstijdstip  van deze lange rusttijd dient tijdig, doch tenminste 48 uur daarvóór, te worden overeengekomen.
7.e Lunch- en dinertijd worden als werktijd aangemerkt bij in ieder geval een ééncameraregistratie. Voor een lunch wordt tenminste een half uur uitgetrokken; voor een diner wordt tenminste een uur uitgetrokken. Voor meercameraregistraties geldt eveneens dat lunch- en dinertijd worden aangemerkt als werktijd, tenzij partijen anders overeenkomen.
7.f Reistijd tussen de vaste vestigingsplaats  van de opdrachtgever en buiten die vestigingsplaats gelegen locaties wordt als werktijd aangemerkt.

WERKONDERBREKING Artikel 8.

8.a Onder bijzondere omstandigheden  staat het de opdrachtnemer vrij gedurende korte tijd de werkzaamheden  te onderbreken.
8.b Als zodanige bijzondere omstandigheden  worden beschouwd:
- het huwelijk van de opdrachtnemer, van een van diens kinderen, ouders, broers en zusters,
- de bevalling van de echt- of leefgenote van de opdrachtnemer, respectievelijk van de opdrachtneemster  zelf,
- het overlijden van personen die tot het huishouden van de opdrachtnemer behoren, alsmede van niet tot het huishouden behorende kinderen, ouders, schoonouders, broers of zusters,
- de begrafenis of de crematie van de in de vorige alinea bedoelde personen,
- de vervulling van een door de wet of overheid zonder geldelijke vergoeding opgelegde verplichting die niet in de vrije tijd van de opdrachtnemer kan geschieden.
8.c De opdrachtnemer stelt de opdrachtgever zo tijdig mogelijk op de hoogte van de desbetreffende gebeurtenis.
De duur van de werkonderbreking  wordt in onderling overleg door de partijen vastgesteld. Tenzij anders overeengekomen  bedraagt de werkonderbreking  echter tenminste een dag per gebeurtenis.
8.d De werkonderbreking  als in dit artikel bedoeld geschiedt voor eigen rekening van de opdrachtnemer.

ZIEKTE Artikel 9.

9.a De opdrachtnemer die wegens ziekte of andere oorzaak ongeschikt is tot het verrichten van zijn werkzaamheden  is verplicht de opdrachtgever hiervan onverwijld op de hoogte te stellen.
9.b Bij ziekte of andere arbeidsongeschiktheid van de opdrachtnemer heeft de opdrachtgever het recht zijn overeenkomst met de opdrachtnemer met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen zodra de opdrachtnemer ten gevolge van zijn ziekte of andere arbeidsongeschiktheid langer dan 3/10 deel van de totaal overeengekomen  werktijd verhinderd is geweest zijn werkzaamheden  te verrichten.
9.c Overigens verliest de opdrachtnemer bij afwezigheid wegens ziekte of andere arbeidsongeschiktheid gedurende het tijdvak van zijn afwezigheid iedere aanspraak op de tussen partijen voor dat tijdvak overeengekomen  honorering.

RISICOS, EXTRA RISICO’S Artikel 10.

10.a De opdrachtnemer gaat ervan uit dat de opdrachtgever draagt en voor eigen rekening verzekert het risico van het verloren gaan of beschadigd raken van het negatief, omkeer, video of ander origineel audiovisueel materiaal en van het verloren gaan van productie-uren of dagen door welke oorzaak ook, alsmede van eventuele andere bedrijfsschaden en enigerlei aansprakelijkheid terzake zijn bedrijfsuitoefening,  mede jegens opdrachtnemer zelf.
10.b Indien de uitvoering van de opdracht risico’s voor de opdrachtnemer meebrengt welke de normale risico’s terzake te boven gaan is de opdrachtgever jegens de opdrachtnemer terzake aansprakelijk; de opdrachtgever verzekert die risico’s voor eigen rekening.
10.c Ongeacht enigerlei verzekering heeft de opdrachtnemer het recht de uitvoering van een opdracht te weigeren indien de werkzaamheden  voor hem bijzondere risico’s met zich brengen, waarvan hij vóór het aanvaarden van de opdracht niet op de hoogte was gesteld of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn, zonder dat daarmede de verplichtingen van de opdrachtgever jegens de opdrachtnemer vervallen.
10.d De wijze van transport, verpakking enzovoorts van apparatuur en materialen wordt, indien daaromtrent geen specifieke aanwijzingen door de opdrachtgever zijn gegeven, door de opdrachtnemer naar beste weten en ervaring bepaald. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen  geschiedt verzending en transport van zaken door de opdrachtnemer voor rekening en risico van de opdrachtgever, zelfs in het geval dat op vrachtbrieven, vervoersadressen,  en dergelijke van de vervoerder de bepaling voorkomt dat alle vervoersschaden  voor rekening en risico van de afzender zijn.

OVERMACHT Artikel 11.

11.a Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan elke van de wil van de opdrachtgever en/of van de opdrachtnemer onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs van de tegenpartij niet kan worden gevergd, respectievelijk een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst niet kan worden toegerekend.
Onder overmacht zijn in elk geval begrepen: oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, watersnood, werkstaking, werkliedenuitsluiting, bovenmatig ziekteverzuim van personeel of andere medewerkers van de opdrachtnemer, transportmoeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen, bedrijfsstoring bij de opdrachtnemer of bij diens leveranciers of onderaannemers.
11.b Indien naar het oordeel van de opdrachtnemer de overmacht van tijdelijke aard zal zijn heeft deze het recht de uitvoering van de overeenkomst zo lang op te schorten totdat de omstandigheid die de overmacht oplevert zich niet meer voordoet. 11.c Indien naar het oordeel van de opdrachtnemer de overmacht van blijvende aard is kunnen partijen een regeling treffen tot ontbinding van de overeenkomst en de daaraan te verbinden gevolgen.
11.d De opdrachtnemer heeft het recht zich op overmacht te beroepen ook indien de omstandigheid welke de overmacht oplevert intreedt nadat diens prestatie had moeten zijn geleverd.

VERHINDERING  OPDRACHTGEVER Artikel 12.

12.a De opdrachtgever dient, wanneer hij, hetzij door eigen schuld hetzij door een omstandigheid niet zijnde overmacht, verhinderd is gebruik te maken van de overeengekomen  diensten van de opdrachtnemer, die voor die diensten zijn tijd heeft gereserveerd (optie), de opdrachtnemer terstond van die verhindering op de hoogte te stellen en zulks uiterlijk op een termijn van 48 uur vóórdat de overeengekomen  werkzaamheden  zullen aanvangen. Indien de gereserveerde tijd door de opdrachtnemer meer is dan 48 uur, dient de opdrachtgever de opdrachtnemer van voorbedoelde verhindering op de hoogte te stellen uiterlijk op een termijn gelijk aan de omvang van de gereserveerde tijd. Bij overschrijding van deze termijn wordt de desbetreffende optie een definitieve boeking. Bij een afzegging als hier bedoeld welke later aan de opdrachtnemer is medegedeeld behoudt de opdrachtnemer, evenals in het geval van een definitieve boeking, zijn volledig recht op de overeengekomen  honorering.
12.b Voorzover de opdrachtgever daarvoor uit hoofde van door hem afgesloten verzekeringen geen vergoeding kan ontvangen is hij van zijn betalingsverplichtingen jegens de opdrachtnemer ontslagen in het geval de verhindering voortvloeit uit een bijzondere omstandigheid als hierna bedoeld en indien hij een in verband met die omstandigheid redelijke afzeggingstermijn  in acht heeft genomen.
Als zodanige bijzondere omstandigheden  worden onder meer beschouwd:
- het niet of niet tijdig afkomen van subsidietoezeggingen of opdrachtbevestigingen;
- het uitblijven van vergunningen of visa;
- ziekte, ongeval of overlijden van acteurs of moeilijk vervangbare medewerkers of studiopersoneel, uitloop van de productie tengevolge van deze en soortgelijke omstandigheden. Indien de opdrachtgever heeft verzuimd verzekeringen af te sluiten en te handhaven tegen risico’s als in dit lid bedoeld is hij evenwel niet van zijn betalingsverplichting  jegens de opdrachtnemer ontslagen.
12.c Gedurende niet meer te annuleren werkdagen houdt de opdrachtnemer zich beschikbaar voor de opdrachtgever. Hij is verplicht de vervangende werkzaamheden,  die hem eventueel worden opgedragen, uit te voeren, echter op voorwaarde dat dit vervangende werk, naar soort en aard, in redelijke mate gelijkenis vertoont met de overeengekomen  prestaties.
12.d De opdrachtnemer kan evenwel de opdrachtgever mededelen zich gedurende de in het vorige lid (c) bedoelde periode niet te zijner beschikking te willen houden; de opdrachtnemer verliest dan iedere aanspraak op betaling van de voor die periode overeengekomen  vergoeding.

VERHINDERING  OPDRACHTNEMER Artikel 13.

13.a De opdrachtnemer houdt zich ten behoeve van de opdrachtgever beschikbaar op de daartoe overeengekomen  uren, dagen, weken of maanden of gedurende de overeengekomen  perioden; partijen kunnen overeenkomen dat in bepaalde perioden de opdrachtnemer niet voor de opdrachtgever beschikbaar is.
13.b De opdrachtnemer is niet voor de opdrachtgever beschikbaar tijdens de werkonderbreking  als in artikel 8 bedoeld.
13.c Voor het geval de opdrachtnemer zich op de dagen dat hij niet voor de opdrachtgever beschikbaar behoeft te zijn jegens derden wil verbinden is hij niettemin verplicht vooraf met de opdrachtgever over deze verplichtingen overleg te plegen.
Indien de opdrachtgever de opdrachtnemer te kennen geeft dat de beschikbaarheid  van de opdrachtnemer op de bewuste dag(en) alsnog geboden is zal de opdrachtnemer bedoelde verplichtingen niet aangaan.

RECLAMES Artikel 14.

14.a Eventuele reclames kunnen door de opdrachtnemer slechts in behandeling worden genomen indien deze hem rechtstreeks en binnen 8 werkdagen na de verlening van de dienst of de aflevering van de zaak schriftelijk zijn kenbaar gemaakt onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond van de klachten. Binnen dezelfde termijn dient het materiaal waarop de klacht betrekking heeft in het bezit te zijn van de opdrachtnemer. Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend en wel binnen 8 dagen na de verzenddatum ervan.
14.b Na het verstrijken van de gemelde termijn zonder dat een reclame wordt ingediend wordt de opdrachtgever geacht de verleende dienst of de afgeleverde zaak respectievelijk de factuur te hebben goedgekeurd.
 
Na verloop van bedoelde termijn binnengekomen reclames behoeven door de opdrachtnemer niet meer in behandeling te worden genomen.
14.c Indien de opdrachtnemer de reclame gegrond bevindt is hij gehouden, te zijner keuze, hetzij een schadevergoeding  in geld te geven, waarvan de hoogte in onderling overleg zal worden vastgesteld, hetzij tot nieuwe dienstverlening of nieuwe levering over te gaan, met instandhouding van de bestaande overeenkomst.
14.d Het indienen van een reclame ontslaat de opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichtingen jegens de opdrachtnemer.

AANSPRAKELIJKHEID Artikel 15.

15.a De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, direct of indirect, van welke aard ook, ontstaan door het geheel of ten dele verloren gaan of tenietgaan, tijdens de vervaardiging, bewerking of verwerking door de opdrachtnemer van dragers van beeld en/of geluid dan wel andere zaken van de opdrachtgever. Hetzelfde geldt voor andere wijzen van dienstverlening door de opdrachtnemer aan of ten behoeve van de opdrachtgever ten aanzien van zaken van de opdrachtgever in het algemeen. In overeenstemming  met het bepaalde in artikel 10 berust het risico voor bedoeld materiaal en de bedoelde zaken bij de opdrachtgever.
15.b Indien de opdrachtgever zulks uitdrukkelijk schriftelijk kenbaar maakt aan de opdrachtnemer zal de opdrachtnemer de risico’s als in dit artikel onder 1) bedoeld voorzover mogelijk voor rekening van de opdrachtgever verzekeren. De aansprakelijkheid  van de opdrachtnemer, zo deze, ondanks het bepaalde in het voorgaande lid van dit artikel, er mocht zijn, strekt evenwel ook in dit geval niet verder dan tot doorbetaling aan de opdrachtgevers van de door opdrachtnemer ontvangen verzekeringsgelden.

BETALING; RENTE EN KOSTEN Artikel 16.

16.a Betaling dient te geschieden zonder korting of schuldvergelijking  door middel van storting of overmaking op een door de opdrachtnemer aangewezen bankrekening overeenkomstig hetgeen gesteld in artikel 6:119a van het Burgerlijk Wetboek, binnen 30 dagen na factuurdatum. De door de bank aangegeven valutadag is bepalend en wordt derhalve als de dag van betaling aangemerkt.
16.b In gevallen dat de opdrachtgever failliet wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt, onder beheer of bewind wordt gesteld, of, ingeval de opdrachtgever een natuurlijk persoon is, komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld, indien op het geheel of een deel van het vermogen van de opdrachtgever beslag wordt gelegd, de opdrachtgever in strijd handelt met enige verplichting uit de wet of uit de overeenkomst met de opdrachtnemer, deze algemene voorwaarden daaronder begrepen, voortvloeiend, indien de opdrachtgever overgaat tot beëindiging, stillegging, vereffening of overdracht van zijn bedrijf dan wel de doelstelling of feitelijke werkzaamheid van zijn bedrijf wijzigt, heeft de opdrachtnemer door het enkele plaatsgrijpen van één van deze omstandigheden  het recht enig bedrag verschuldigd door de opdrachtgever op grond van door opdrachtnemer verrichte werkzaamheden  dan wel leveringen, terstond en zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling  zal zijn vereist, in zijn geheel op te eisen, alles onverminderd het recht van de opdrachtnemer op vergoeding van kosten, schaden en interesten en tot ontbinding van de met de opdrachtgever gesloten overeenkomst.
16.c Indien betaling van de factuur van de opdrachtnemer niet binnen de in dit artikel onder a) bedoelde termijn heeft plaatsgevonden is de opdrachtgever overeenkomstig artikel 6:119a van het Burgerlijk Wetboek van rechtswege in verzuim. De datum van verzending van de factuur zal, behoudens tegenbewijs, geacht worden gelijk te zijn aan de datum van de factuur.
16.d Van de dag af waarop de opdrachtgever in verzuim is, is hij aan de opdrachtnemer overeenkomstig artikel 6:119a van het Burgerlijk Wetboek een rente verschuldigd welke gelijk is aan de wettelijke rente tot de dag van de volledige betaling van hoofdsom, renten en kosten.
16.e Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke  kosten gemaakt en te maken ter inning van de vorderingen van de opdrachtnemer komen voor rekening van de opdrachtgever, daaronder begrepen de kosten van rechtskundige bijstand. De buitengerechtelijke  incassokosten bedragen tenminste 15% van het met inbegrip van vorenbedoelde rente door de opdrachtgever verschuldigde bedrag.

EIGENDOMSVOORBEHOUD Artikel 17.

17.a Het eigendom van door opdrachtnemer te leveren zaken gaat niet eerder op de opdrachtgever over dan dadelijk na de volledige betaling van alle vorderingen die de opdrachtnemer op de opdrachtgever heeft uit welken hoofde dan ook.
17.b In de gevallen als in artikel 16 onder b) bedoeld heeft de opdrachtnemer het recht om zonder enige voorafgaande aanmaning of in gebreke stelling en zonder rechterlijke tussenkomst de opdracht te beëindigen en/of hetgeen door de opdrachtnemer nog zou moeten worden geleverd doch nog niet of nog niet geheel betaalde, als eigendom van de opdrachtgever terug te vorderen, onverminderd de rechten van de opdrachtnemer vergoeding te verlangen van eventueel verlies of andere schaden. In bedoelde gevallen is ook elke andere vordering welke de opdrachtnemer op de opdrachtgever mocht hebben ineens en in zijn geheel opeisbaar.

AUTEURSRECHTEN, MECHANISCHE  REPRODUCTIERECHTEN, OPDRACHTEN INZAKE BESTAANDE WERKEN, VRIJWARING
A
rtikel 18.

18.a De opdrachtnemer wiens werkzaamheden  geacht worden van creatieve aard te zijn heeft, voor zover het zijn bijdrage aan het tot stand komen van de AV productie betreft, zowel het persoonlijkheidsrecht als het exploitatierecht, dit laatste gewaardeerd op een nader met de opdrachtgever overeen te komen aandeel in de exploitatie-opbrengst van het audiovisuele werk.
18.b De opdrachtnemer is, onder voorbehoud van zijn recht op een aandeel in de exploitatie- opbrengst van het audiovisueel werk, verplicht het uitsluitend recht tot openbaarmaking  en verveelvoudiging  van het resultaat van zijn werkzaamheden,  - voor zover dit te beschouwen is als een werk in de zin van de Auteurswet of een bijdrage daaraan -, in zijn meest volledige wettelijke omvang en zonder voorbehoud van enige bevoegdheid terzake aan de opdrachtgever over te dragen en voor het overige jegens de opdrachtgever afstand te doen van elke aanspraak welke de opdrachtnemer met betrekking tot de openbaarmaking  en verveelvoudiging  van het resultaat van zijn werk zou kunnen doen gelden. De opdrachtnemer heeft deze verplichtingen evenwel niet ten aanzien van de rechten welke hij aan daartoe bestemde instanties ter bescherming en ter incasso mocht hebben overgedragen.
18.c De nadere omschrijving van het recht van de opdrachtnemer op een aandeel in de exploitatie- opbrengst van het audiovisuele werk, in het bijzonder wat betreft de grootte van het aandeel, de betaling ervan, de wijze van informatieverschaffing over de exploitatie-resultaten, alsmede het recht van controle door de opdrachtnemer en de wijze van uitoefening ervan wordt door partijen afzonderlijk overeengekomen  en schriftelijk vastgelegd.
18.d De in dit artikel bedoelde overdracht van rechten en verklaring van afstand zullen in een afzonderlijke acte worden neergelegd zodra de werkzaamheden  van de opdrachtnemer aan de desbetreffende AV productie zijn geëindigd. Vooruitlopend op die overdracht verleent de opdrachtnemer door het enkele feit van zijn medewerking aan de desbetreffende AV productie exclusief zijn toestemming aan de opdrachtgever om met het resultaat van zijn werkzaamheden  te handelen als ware aan het vereiste van lid b) van dit artikel voldaan. Eveneens machtigt de opdrachtnemer de opdrachtgever om de uit het auteursrecht voortvloeiende rechten en bevoegdheden uit te oefenen ter bescherming en handhaving jegens derden van de over te dragen rechten en bevoegdheden en daartoe, op eigen kosten en zo nodig in naam van de opdrachtnemer, zowel in als buiten rechte op te treden.
18.e De opdrachtnemer heeft recht op vermelding van zijn naam in het daartoe gebruikelijke deel van de AV productie met aanduiding van zijn functie op een wijze die door vormgeving, afmeting, plaatsing in beeld en tijsduur van vertoning duidelijk leesbaar is. Het staat de opdrachtnemer evenwel vrij van de producent te bedingen dat zijn naam niet wordt vermeld in de titelstrook, in begeleidende folders en brochures, in persberichten en in andere op de AV productie betrekking hebbende publicaties.
18.f Ingeval van een opdracht tot het synchroniseren van een drager van beeld en geluid mag het vervaardigde geluid uitsluitend tezamen met de desbetreffende beelden publiekelijk ten gehore worden gebracht.
18.g Ten aanzien van de bij een drager van beeld en geluid behorende muziek en/of tekst worden de mechanische rechten (vastleggings- of reproductierechten)  ten behoeve van vertoning / openbaarmaking  door de opdrachtgever verzorgd.
  Zulks is eveneens het geval ten aanzien van de desbetreffende rechten indien en voorzover de opdrachtnemer andere rechten aan daartoe bestemde instanties ter bescherming en incasso mocht hebben overgedragen.
18.h Bij opdrachten tot bewerking of verwerking van dragers van beeld en/of geluid waarop een reeds bestaand auteursrechtelijk  werk is vastgelegd berust de aansprakelijkheid  terzake bij de opdrachtgever.
18.i De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden, al dan niet van auteursrechtelijke  aard, ontstaan door de werkzaamheden  welke door de opdrachtnemer met betrekking tot de verstrekte opdracht zijn verricht.

GEHEIMHOUDING Artikel 19.

19.a Behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de opdrachtgever verplicht de opdrachtnemer zich ten aanzien van de AV productie waarop zijn werkzaamheden  betrekking hebben, zowel tijdens de duur daarvan als na afloop, alsook ten aanzien van al hetgeen bij de opdrachtgever als van vertrouwelijke aard moet worden aangemerkt:
- aan derden geen mededelingen te doen,
- derden geen inzage te geven van bescheiden die aan zijn zorg zijn toevertrouwd dan wel die op andere wijze in zijn bezit zijn gekomen.

TUSSENTIJDSE  OPZEGGING, ONTBINDING Artikel 20.

20.a De opdrachtnemer heeft het recht de met de opdrachtgever aangegane overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te doen eindigen indien de opdrachtgever hem vóór of bij de aanvaarding van de opdracht een misleidend of verkeerd beeld van de soort en de inhoud van de desbetreffende AV productie heeft gegeven.
20.b Elk van beide partijen heeft het recht de aangegane overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen, indien de wederpartij, na ingebrekestelling weigert of niet in staat is zijn verplichtingen uit de overeenkomst na te komen.

GESCHILLEN Artikel 21.

21.a Alle geschillen die naar aanleiding van de overeenkomst tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever, de daarvan deel uitmakende onderhavige algemene voorwaarden daaronder begrepen, of van nadere overeenkomsten  terzake, dan wel de tenuitvoerlegging  daarvan, tussen partijen of hun rechtverkrijgenden  onder algemene of onder bijzondere titel mochten ontstaan, zowel juridische als feitelijke, van welke aard ook, ook al worden zij slechts door één van de partijen als zodanig aangemerkt, zijn onderworpen aan de rechtsmacht van de gewone rechterlijke macht.
Partijen blijven evenwel bevoegd hun geschil aan arbitrage te onderwerpen, mits zij daartoe overeenkomen binnen 14 dagen nadat de meest gerede partij zodanige arbitrage schriftelijk aan de wederpartij voorstelt.
© 2015 beelddadig